Sunday, January 1, 2012

ေက်ာင္းသားအတြဲ

video

အဆင္ေျပရင္ ဖုတ္ဖုတ္သံေလးၾကားပါလိမ္႔မယ္။

0 မွတ္ခ်က္ေရးျခင္း:

Post a Comment

သတိ Anonymous ဟုသုံးလုိ႔မရပါ။ ယခုသင္႔၏Commentအား ငမုိက္သား ကုိထိခုိက္ေစပါက လုံးဝ Publish လုပ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။